Okulumu Özledim

562 418 Armağan Portakal
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir telekomünikasyon şirketi bir apartmana talip olmuş. Allahın emri, peygamberin kavliyle istemiş. Baz istasyonu takayım gönüller mühürlensin demiş. Bir de güzel mektup yollamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine…
*** *** ***
Bu bir masal değil. Hatta sonu mutlu bitmeyecek bir gerçek. Kabus da diyebiliriz. İsmi lazım değil ülkemizin telekomünikasyon şirketlerinden birinin baz istasyonu kurmakla ilgili sözleşme metnini gördüm. Yüksek nakdi bedeller, binaya yapılacak güzelleştirmeler, tamiratlar gibi şık vaadleri bir yana bırakalım. Bile bile bunlara tamah edecekseniz size bir şey diyemem. Benim sözüm ufak yazılar ve süslü hikayelerle gözü boyanmaya çalışılan sade vatandaşa. Ey arkadaş, baz istasyonunu binana sokarsan hem sağlığın, hem cebin, hem evinin mahremiyeti tehlikede. Ne demek istediğimi aşağıdaki satırları okuyunca anlayacaksınız.
*** *** ***
Sözleşme maddelerinden bir kaç örnek. Ben sadece paylaşıyorum, yorumu size ait. İlgili firmanın adını XXX olarak kodladığımı hatırlatmak isterim.
  • “İşbu sözleşmenin konusu, Kiraya Veren’e ait veya kiralamaya yetkili olduğu taşınmazın tüm ortak alanlarının ve cephelerinin tamamının kullanımını kapsamak üzere…”
  • “XXX, kiralanan taşınmazda kuracağı tesisleri 3.kişilere alt kira, tahsis vb yollarla kullandırabilecek olup, bu 3.kişiler işbu sözleşmede kısaca “Alt Kiracı” olarak anılmıştır. … XXX veya alt kiracıları ayrıca sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda taşınmazın altından kazı yaparak veya taşınmaz üstünden fiber optik kablo veya enerji nakil hattı geçirebilecek olup, Kiraya Veren buna karşı çıkmayacağını ve engel olmayacağını, herhangi bir ek bedel talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve tahhüt etmiştir.
  • Kiraya Veren işbu kira sözleşmesinde belirtilen yerin kiralanması hususunda her türlü yetkiyi haiz olduğunu ilişkin ya da kiralama yetkisi ile ilgili itirazlarından birinci derece sorumlu ve muhatap olduğunu kabul ve taahhüt eder. XXX bu maddede belirlenen nedenlerle kiralanan yeri tahliye etmek zorunda kalırsa Kiraya Veren, XXX’ın bu nedenle uğradığı veya uğrayacağı bilcümle zarar ve ziyanını tazmin etmekle yükümlüdür.
  • XXX ve/veya alt kiracıları teknik olarak gerek gördüğü takdirde ek bedel ödemeksizin bizzat sistemin ve sisteme dahil olan ekipman ve parçalarının (paratoner, klima, anten, radyo link, kablo vs tüm teferruat ve mütemmim cüzlerin) yerlerini değiştirebilir, ilave ekipman (ek anten, ek RL anteni, jeneratör, vb) ekleyebilir ya da teknolojik gereklilikler ışığında eklenmesi gereken sistemlerin montajını yapabilir. Kiraya veren bu ilavelere onay verdiğini şimdiden kabul etmiştir.
  • Kiraya Veren, kurulacak sistemlerin etkili ve verimli işletilmesi, gerekli bakım ve onarım işlemleri için XXX ve alt kiracıların kiralanan yere ve/veya ona ait ortak alanlara her türlü ekipmanla 7 gün 24 saat boyunca girebileceğini, gerektiği takdirde bu alanlarda görevli de bulundurabileceğini kabul eder. 
  • Kiralanan yerde yapılacak montaj, bakım ve onarım esnasında, XXX tarafından verildiği kesin olan her türlü zarar ve ziyan, Kiraya Veren tarafından zararın meydana geldiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde XXX’a mutlaka yazılı olarak bildirilmelidir. … İşbu madde gereği bildirim yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen Kiraya Veren hakkından vazgeçmiş sayılır.
  • XXX ve alt kiracılar, kuracakları sistemler için sadece elektrik giderini karşılamakla yükümlüdür. XXX’ın ve alt kiracılarının mecurun/binanın veya sitenin temizlik, gerekli gider veya benzeri ortak giderlerine katılma yükümlülüğü yoktur. 
  • Kiraya Veren, XXX’ın muvafakatını almadan binada sözleşme konusu sistemlerin bulunduğu yerlerde sistemlerin olağan çalışmalarını aksatabilecek ya da engelleyebilecek hiçbir tadilat, onarım ve dış cephe çalışması yapmayacak yaptırmayacaktır. Bu gibi durumlarda kiraya veren en az 3 ay önceden XXX’a yazılı bildirimde bulunacak ve XXX’ın yazılı onayına istinaden gerekli onarım ve tadilatı yapabilecektir.
  • XXX işbu kira sözleşmesini kiralanan yeri ve yer üzerinde kurduğu tesisleri üçüncü kişilere tüm hak ve borçlarıyla birlikte kısmen veya tamamen devretme hakkına sahiptir. Kiraya Verenin işbu kira sözleşmesini XXX’ın yazılı mavafakatı olmaksızın devir ve temlik hakkı bulunmamaktadır. Kiraya veren bu durumu şimdiden kabul ve taahhüt eder. 
  • İşbu kira sözleşmesi XXX’ın gerekli görmesi halinde, talebi ile masrafı kendisine ait olmak üzere tapu sicil müdürlüğüne şerh edilecektir. Kiraya Veren sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe Kiracı’nın taşınmazın tapu son durumu ilgili tapu müdürlüğünden sorgulama yapmasına ve tapu son durumu gösterir belge temin etmesine mavafakat etmiştir.
*** *** *** 
Ee ne demiş büyüklerimiz, elçiye zeval olmaz… Size aktarmazsam, içim rahat etmeyecekti…
Sevgiyle kalın…
Armağan Portakal
12.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.